Landskapsstrategi

Landskapsstrategin är det viktigaste dokumentet för landskapets verksamhet. I den fastställs de långsiktiga målen för landskapets verksamhet och ekonomi. Landskapsstrategin innefattar beskrivning av verksamhetsmiljön, vision och strategiska riktlinjer. Utgående från dessa utarbetas en servicestrategi och en plan för anordnande för landskapets service.

strategin innefattar målen, vision och riktlinjer samt servicestrategin

Hur byggs strategin upp?

Strategiarbetet görs i samarbete med organisationer som flyttas över till landskapet, invånare, förtroendevalda och intressegrupper.

Strategiarbetet började hösten 2017 med en medborgarenkät om värden. Beredarna för social- och hälsovården diskuterade med invånare vid påverkanskvällar. I början av 2018 gjordes en enkät för personalen som flyttas över till det nya landskapet. Tema- och arbetsgruppernas rapporter är en central material i strategiarbetet. Det omfattande materialet har bearbetats i olika grupper med sakkunniga.

Representanter från organisationer som är med i reformen har deltagit i strategiworkshoppar under hösten 2018. På vintern 2019 får österbottningarna ta ställning till tjänsters kvalitet och betydelse i en medborgarenkät.

Det nya landskapets fullmäktige godkänner utkastet till landskapsstrategi. 

strategin bereds i samarbete med invånare och personalen 

Material från beredningen av landskapsstrategin

Ledningens workshop 1 18.9.2018

Resultaten av personalenkäten, vinter 2018

Resultaten av medborgarenkäten, höst 2017

Utkastet till plan för ordnande av social- och hälsovården, sommar 2018

Uppdaterat 03.12.2018, klockan 10.56, Petra Fager.