Barnet och familjen i centrum

en flicka bär en pojke på ryggen

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av regeringens spetsprojekt, med målsättningen att barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram.

Utvecklingsprogrammet består av fyra utvecklingshelheter:

    1. En verksamhetskultur som stärker barnets rättigheter och kunskapsbaserat agerande
    2.  Utveckling och ibruktagande av en verksamhetsmodell med familjecenter
    3. Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välbefinnande
    4. Utveckling av tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklingsprogrammet tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för utförandet av utvecklingsarbetet.

Österbottens LAPE -team består av förändringsagent Riku Niemistö och projektarbetare Ann Backman och Terhi Korpi. Arbetet täcker hela Österbotten och är en del av vård- och landskapsreformen. Nedan en beskrivning av LAPE-arbetet i Österbotten:

projektets delar, utvecklig av tjänster på specialnivå och familjecenter

 

Utveckling av tjänster på special- och krävande nivå:

Tjänster på special- och krävande nivå utvecklas i Österbottens LAPE-projekt. Som målsättning har man bl.a. att utveckla integreringen av tjänsterna, barnskyddet och klienternas delaktighet. Projektets verksamhet finns närmare beskriven i verksamhetsplanen.

Bekanta dig också med projektplanen. 

Utveckling av modell för familjecenter:

Familjecenter erbjuder tjänster för barn i alla åldrar och för deras föräldrar. Familjecentrumen bildar nätverk så att tjänsterna för barnfamiljer blir en välfungerande och samordnad helhet.

I Österbotten fungerar en arbetsgrupp för familjecenter, vilken har som uppgift bl.a. att ge ett förslag för strukturen för familjecenterverksamheten i Österbotten samt att fundera på vilka verksamhetsformer familjecentret ska omfatta.

Läs mera om familjecentrum

Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar som stöd för barns och ungas välmående:

Vid reformen av tjänsterna för barn och familjer överskrids landskaps- och kommungränserna och förvaltningsområdesgränserna. Småbarnspedagogik, skolor och läroinrättningar kvarstår i kommunerna. De stöder elevers och studerandes inlärning och välbefinnande genom att stärka sin roll som stöd för känslo- och kommunikationsförmågan och för kamratrelationerna. Nya verksamhetsmodeller skapas för elev- och studerandevården för att barn och unga i de framtida kommunerna och landskapen ska få ändamålsenligt stöd i rätt tid.

I Österbotten har man utsett en arbetsgrupp, Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar, där man utvecklar bildningssektorns och social- och hälsovårdens samarbete samt elevvården. Arbetsgruppen bidrar även med småbarnspedagogikens och skolans perspektiv åt projektets piloter.

Läs mera om helheten Småbarnspedagogik, skola och läroinrättningar stöder barns välbefinnande

Förändring av verksamhetskulturen:

En väsentlig del av reformen av barn- och familjetjänsterna är en förändring av verksamhetskulturen i kommunerna och landskapen. Verksamhetskulturen i förvaltningen och beslutsfattandet förnyas så att den baserar sig på barnets rättigheter och kunskap.

I Österbotten strävar man efter att främja förändringen av verksamhetskulturen genom att ordna tillställningar och genom att informera om det nationella utvecklingsarbetet och dess resultat. Främjande av delaktighet är centralt i såväl projektet som i förändringsagentens arbete.

Läs mera om helheten Förändring av verksamhetskulturen

 

 I LAPE Österbottens infobrev och på Facebook-sidan kan man bekanta sig med projektets och förändringsagentens aktuella verksamhet.

Social- och hälsoministeriet finansierar projektet som fortsätter tills 31.12.2018.

Följ Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster på sociala medier:

Twitter: @THLlapemuutos

SlideShare: lapemuutos

Instagram: @lapemuutos

Youtube: LAPE-muutosohjelma

#lapepohjanmaa #lapeösterbotten #lapemuutos #lapeförändring #kärkihanke #spetsprojekt #lape

projektets logo

Uppdaterat 18.02.2019, klockan 13.03, Petra Fager.