Organisation 2.0

spindelnät i vackert ljus

Social- och hälsovårdsministeriet har med anledning av Finlands 100-årsjubileum inlett tre nya understödsprogram. Ett av dessa är Organisation 2.0: organisationerna med i förändringen – understödsprogrammet (2017 – 2020).

Vård- och landskapsreformen för med sig en ny roll för kommunerna och med landskapen kommer en ny, stark aktör. Den här strukturella förändringen berör hela organisationsfältet, och i synnerhet social- och hälsovårdsföreningarna.

Med understödsprogrammet Organisation 2.0: organisationerna med i förändringen

  • stärker man organisationernas roll och bildandet av nätverk av aktörer i samband med vård- och landskapsreformen samt till stöd för landskapens och kommunernas arbete för att främja social välfärd och hälsa
  • stöder man medborgarnas likvärdiga möjligheter att delta och fungera som en del av nutidens informationssamhälle

I Organisation 2.0-helheten ingår:

  • 17 landskapsprojekt
  • Sju projekt som stöd för digitalisering
  • Ett nationellt samordningsprojekt (SOSTE)

 Målsättningarna i Österbottens Organisation 2.0-projekt:

  1. Trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar som tillhandahållare av frivilligverksamhet och kamratstöd
  2. Stöda den erfarenhetsverksamhet föreningarna erbjuder och dess användning och tillämpning i kommunerna och i landskapet samt samla ihop erfarenhetsinformation på Österbottens område
  3. Förtydliga organisationernas roll i relation till kommunen och till landskapet gällande förebyggande av hälsa och välfärd
  4. Utveckla sote-verksamhetsmodeller och samarbete mellan föreningar, Österbottens landskap, kommunerna, läroinstanser och privata aktörer
  5. Utveckla och tillämpa de möjligheter som informations- och kommunikationsteknologin (IKT) erbjuder i utvecklingen av föreningarnas och andra sote-aktörers samarbete och verksamhetsmodeller

Mera information finns på projektets hemsida.

Österbottens Organisation 2.0-projekt har en arbetsplattform i Innobyn, där projektets material publiceras.

Uppdaterat 20.11.2018, klockan 10.30, Petra Fager.