Förvaltningens arbetsgrupper

Arbetsgruppernas uppgift är att bereda förvaltningen i det nya landskapet. Arbetsgrupperna består av tjänstemän och sakkunniga från flera organisationer. Arbetet leds av presidium och arbetet koordineras av Olle Gull. Till sin hjälp har arbetsgruppen egna nätverk bestående av kommunernas representanter.

Förvaltning och stödtjänster

Ansvariga beredare: Olle Gull (Vasa sjukvårdsdistrikt), Riitta Palmberg (K5), Stefan Söderqvist (Österbottens NTM-central).

Ansvarsområdet fokuserar på administrativa funktioner, t.ex. stadgor och förvaltningsstadga. Till ansvarsområdet hör också genomgången av landskapets avtal. Här kan du läsa mera om genomgången av avtal.

Personalärenden

Ansvariga beredare: Ann-Charlott Gröndahl (Vasa sjukvårdsdistrikt) Päivi Berg (Vasa stad), Stefan Söderqvist (Österbottens NTM-central)

HR-gruppen ansvarar för personalärenden. De bereder bland annat överföring av personal till landskapet och regelverk som berör personalen. De ser också till att man följer nationella linjedragningar berörande personalen som fastslås i landskapslagen. HR-gruppen och ekonomigruppen samarbetar i många frågor, bl.a. lönesystem. Läs mera om personalärenden.

Ekonomi

Ansvariga beredare: Lena Nystrand (Vasa sjukvårdsdistrikt), Stefan Söderqvist (Österbottens NTM-central).

Ekonomigruppen ansvarar för landskapsberedningens ekonomi och bereder landskapens IT-system som berör ekonomiförvaltningen. Ekonomiberedningen bereder också material inför landskapens simuleringar med Finansministeriet.

Anskaffning

Ansvariga beredare: Niklas Teir (Vasa sjukvårdsdistrikt), Victor Svarvars (Österbottens förbund).

Anskaffningen bereder modeller för landskapets anskaffning och logistik. Till det hör bl.a. upphandlingsmodeller och fysiskt lager.

Fastigheter och lokaler

Ansvariga beredare: Ulf Stenbacka (Vasa sjukvårdsdistrikt), Tapio Ollikainen (Vasa stad), Rune Hagström (Jakobstad)

Gruppens uppdrag är att kartlägga vilka utrymmen som används av social- och hälsovården, vilka som tillhör landskapen och vilka utrymmen som stannar i kommunernas ägo. Gruppen samarbetar med Landskapens fastighetscentral. 

IKT

Ansvariga beredare: Mari Lintula (Österbottens förbund)
IKT bereder landskapens dataadministrativa system. Det innefattar allt från social- och hälsovårdens till NTM-centralens system. Arbetet leds av projektchefer. Läs mer om IKT-beredningen här.

Projektchefer:
Mari Lintula – IT-beredningens helhet samt övergripande arkitektur
Tony Färm – IKT infrastruktur
Pia Haglund – datasystem i social- och hälsovården, APTJ
Lena Nystrand – datasystem inom ekonomi och HR

Uppdaterat 05.12.2018, klockan 13.43, Caroline Lång .