Spetsprojektbloggen

Visa alla inlägg skrivna april 2019

Jämställdhet och inkludering i föreningslivet välkomnar alla invånare i byn

Skrivet av Nora Väglund | 11.4.2019

I föreningslivet ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Eftersom att föreningslivet utgör en stor del av samhället är det viktigt att utgå från ett jämlikhetsperspektiv i föreningarna. I en jämställd och inkluderande förening känner sig alla välkomna och delaktiga i verksamheten, vilket i sin tur leder till ökat engagemang och en bättre gemenskap.

Det är lätt att bli hemmablind i sin förening. Ofta går tankesättet kring att ”alla vet ju vad vi sysslar med och alla vet var vi finns”. När nya medlemmar går med i föreningen syns normerna tydligt för de nya medlemmarna, som inte uppfattas av andra. Det är först när normerna bryts som de märks. Det kan finnas normer som är exkluderande och som gör att människor inte trivs även om de skulle tillhöra målgruppen.

20190411 jamstalld forening

Inom projekt Bygdegården skede 3 samlades eldsjälar från Svenska Österbottens Ungdomsförbunds (SÖU) medlemsföreningar och bildade en arbetsgrupp. Arbetsgruppen hade fokus på att jobba för ett mera jämställt och inkluderande föreningsliv. Under 2018 jobbade gruppen med att skapa en broschyr som skulle öppna upp för diskussioner och tankar kring jämställdhet och inkluderande verksamhet i föreningarna. Broschyren skickades ut till alla SÖU:s medlemsföreningar och andra intresserade.
På mindre orter tar man till exempel ofta för givet att folk känner folk – så när man samlas tilltalar man varandra med förnamn och kanske smeknamn som alla inte känner till. Som förening kan man sätta sig ner med sin styrelse och kritiskt reflektera över vilka normer det finns i just vår förening. Sedan kan man fundera på vilka normer som borde förändras, som kan vara uteslutande eller stöter bort någon.

Genom att arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv är det lättare att få nya medlemmar och det bidrar i sin tur till ökat engagemang och bättre gemenskap i föreningen. I en jämlik förening har alla samma möjlighet att delta i föreningsverksamheten. Allas insatser uppskattas och alla får höras i en inkluderande förening. Trakasserier och diskriminering accepteras inte och alla medlemmar är jämlika oberoende av identitet eller grupptillhörighet.

Har du någon gång funderat på hur det är i din by, förening eller organisation? Vem är det som pratar på möten? Kan alla delta i verksamheten? Vem gör vad och varför? Under Österbottens delaktighetsarena 24.4 behandlas ämnet jämställdhet och inkludering under temat ”Invånaren bygger byn”. Du får höra hur arbetsgruppen jobbat och vad de kommit fram till, samtidigt som du själv får fundera på hur det ser ut i din by, förening eller organisation.

Välkommen med!

Nora Väglund
Projektledare för Bygdegården vid Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f

Läs mera om delaktighetsarenan och anmäl dig senast 17.4

kuva Osallisuusareena 7

Delaktighet i en digitaliserad värld

Skrivet av Mirva Gullman, Jessica Fagerström | 1.4.2019

Digitaliseringen fängslar och förfärar. För många är den något diffust, som det är svårt att få en bild av och svår att förstå. Något som man talar om överallt, men sällan på en så konkret nivå, att gemene man skulle förstå vad digitaliseringen handlar om.

Vad betyder digitalisering och vad innebär den? Digitalisering och införandet av elektroniska tjänster betyder inte att tjänsterna försvinner eller att mänskliga kontakter går förlorade. I de flesta fall innebär möjligheten att sköta ärenden på nätet att behovet att resa minskar och att ärendena sköts snabbare. Även tjänsternas tillgänglighet ökar. I bästa fall möjliggör digitaliseringen att man kan erbjuda nya och mera individuella tjänster åt kunden.

Med hjälp av det digitala kan man främja delaktighet. Digitaliseringen erbjuder också nya möjligheter för social- och hälsovårdens kunder. Med hjälp av olika digitala lösningar kan man till exempel främja möjligheter för äldre att röra sig tryggt, att hålla kontakt med närstående eller att bo hemma.

Syftet med social- och hälsovårdstjänster är att främja medborgarnas välmående och hälsa, oberoende av om tjänsterna förverkligas elektroniskt eller ansikte mot ansikte. En elektronisk tidsbokning eller kontakt med sakkunnig inom hälsovården gör det möjligt för kunden att sköta ärendet hemifrån, vid en tidpunkt som passar hen bäst. Med hjälp av elektroniska tjänster kan man använda resurser på ett vettigt sätt, så att man åt användarna av tjänsterna kan erbjuda mera skräddarsydda tjänster som är oberoende av tid och plats.

Hur kan elektroniska tjänster göra den vanliga medborgaren mera delaktig? Hur går det om det egna kunnandet eller tilltron till de egna färdigheterna hindrar användningen av nättjänster? Ingen behöver erövra den digitala världen ensam – hjälp finns att få. Handledning i användningen av digitala tjänster, dvs. digitalt stöd, utvecklas som bäst på olika håll i Finland och olika organisationer erbjuder hjälp då man använder deras tjänster.

Minimässan kring temat digitala tjänster, vilken ordnas vid Österbottens Delaktighetsarena, erbjuder en möjlighet att bekanta sig med digitala lösningar inom social- och hälsovårdstjänsterna. Olika aktörer förevisar tjänster, robotar och digitala lösningar. Efter minimässan ordnas en workshop, DigiSoteuttamo, där man funderar på hur man med hjälp av digitala medel och tjänster kan göra människors vardag meningsfull och fungerande. Deltagarna i workshoppen får granska temat ur hälsans olika perspektiv samt föra fram sina synpunkter på digitala lösningar.

Varmt välkomna med!

Mirva Gullman och Jessica Fagerström
Österbottens pilotförsök med digitalt stöd

Läs mera om delaktighetsarenan och anmäl dig senast 17.4

kuva Osallisuusareena 5

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.