Spetsprojektbloggen

Visa inlägg taggade med 'seniorer'

Österbottens servicehandledning i skick, seminarium II

Skrivet av Pia Vähäkangas | 1.12.2017

Seminariet ”Österbottens servicehandledning i skick” hölls 29.11.2017 i Vasa, sammanlagt deltog ca 60 personer. Bland deltagarna fanns främst servicehandledare och deras förmän från Österbotten.

palveluohjausseminaari 2 kuva

I olika workshoper som ordnades diskuterades servicehandledningsmodellens olika delområden. Det diskuterades även kring hur både äldre som serviceanvändare och mångprofessionella team allt mer kunde dra nytta av olika digitala lösningar i framtiden.

pohjanmaan palveluohjauksen malli

 

Modellen för servicehandledningen håller på att utarbetas. I framtiden kommer det att bli allt viktigare att äldre får råd och information för att deras egenvård ska kunna tryggas. Det är också viktigt att informationen är både lättförståelig och lättillgänglig. Målsättningen är att den äldre med hjälp av information och rådgivning ska kunna klara av vardagliga funktioner och kunna bo hemma.

Servicehandledning innehåller bedömning av servicebehovet och uppgörandet av serviceplanen, och den handledning i anslutning till det som behövs. Servicehandledning blir aktuellt när den äldre behöver tillfälligt eller regelbunden service. Enligt utkastet till lag om valfrihet är servicehandledningen en del av verksamheten som upprätthålls av landskapets affärsverk. 

Nyckeltal för uppföljning

Skrivet av Pia Vähäkangas | 23.10.2017

pian blogi lokakuu 2017

Landskapet behöver i framtiden sådana nyckeltal som kan användas för uppföljning av vård- och servicebehov. Vården och servicen bör följas upp för man ska kunna bedöma vilka effekterna är på befolkningens hälsa och välmående. Många kommuner i Österbotten använder RAI systemet (www.thl.fi/RAI) i hemvården och inom serviceboenden. Gemensamma RAI nyckeltal behövs för uppföljning av vårdkvaliteten i hela Österbotten, vilket arbetsgruppen RAI för ledare (se bilden) jobbar med. Förändringsagenten fungerar som ordförande för arbetsgruppen. 

Diskussionsmöte om servicehandledningens arbetsmodeller i Österbotten

Skrivet av Pia Vähäkangas | 21.4.2017

Servicehandledare, chefer och medlemmarna i social- och hälsovårdsreformens arbetsgrupp för seniorer samlades 29.3 i auditoriet på Vasa centralsjukhus för att diskutera arbetsmodeller och de utvecklingsbehov som gäller servicehandledningen. Seminariet ordnades som en del av spetsprojektet Servicehandledning i skick i Österbotten.

seminaari blogi 3

Deltagarna lyssnade på föreläsningar och jobbade i arbetsgrupper. Servicehandledningens arbetsmodeller och utmaningar samt uppbyggandet av en gemensam modell för landskapet diskuterades. Grupperna konstaterade att arbetssätten varierar i kommunerna och att förändringar behövs för att trygga jämlik service för de äldre i landskapet.

Vad behövs för att få en gemensam modell för servicehandledningen i landskapet?

  • En gemensam klientcentrerad syn och verksamhet som stöder den äldres deltagande
  • Mätare för utvärdering av den äldres funktionsförmåga och möjligheter att klara sig i vardagen
  • Kriterier för servicen
  • Gemensamt datasystem och klientplan för att möjliggöra också den äldres delaktighet

Utvecklingsarbetet fortsätter, utmaningar tacklas och diskussionerna fortsätter.

Självbestämmande - seniorers synvinkel

Skrivet av Pia Vähäkangas | 29.3.2017

Självbestämmande och självbestämmanderätt är viktiga begrepp i diskussionen om service för äldre. En utmaning i social- och hälsovårdsreformen blir att stöda klientens självbestämmanderätt. ”Det är viktigt att lyssna på människan och diskutera med honom eller henne”, skriver förändringsagent Pia Vähäkangas i sitt blogginlägg. Läs mer (på finska)

turvaranneke

 

 

 

Hur får vi Österbottens servicehandledning i skick?

Skrivet av Pia Vähäkangas | 21.2.2017

Jag jobbar som förändringsagent i Österbotten 2017-2018. Arbetet är en del av regeringens spetsprojekt - Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras. Jag samarbetar med arbetsgruppen Seniorer som förbereder social- och hälsovårdsreformens strukturförändringen i Österbotten (bild).

ikaihmiset ryhmakuva

Vår gemensamma uppgift är att bygga upp en servicehelhet för de äldre som en del av reformens strukturförändring. Vi försöker nå målsättningen med att utveckla modeller för servicehandledningen. Vi vill att de äldre får service på gemensamma grunder i hela landskapet. Vi vill också att de äldre skall vara delaktiga i planeringen av servicen och vården.

Vad betyder servicehandledning? Hur får man kontakt med servicehandledningen? Är servicehandledningen närservice?

Servicehandledningen baserar sig på en bedömning av klientens servicebehov. Med hjälp av bedömningen kartlägger servicehandledaren bl.a. hur den äldre klarar av sin vardag samt hurdan funktionsförmåga och boendeförhållanden den äldre har.

På basen av bedömningens resultat diskuterar servicehandledaren med den äldre, ger vid behov handledning och råd eller besluter om servicen. Servicehandledaren samarbetar med hälso- och sjukvårdspersonalen ifall den äldres situation så kräver. Det är också viktigt att ta i beaktande den äldres sociala nätverk.  

Kontakt till servicehandledningen fås genom att kontakta servicehandledaren. I nuläget jobbar servicehandledarna inom kommunerna men i framtiden är det tänkt att servicehandledarna ska arbeta inom landskapet. Servicehandledningen är klientfokuserad. Det är viktigt att den finns nära och fungerar som en del av närservicen också i framtiden.

Jag kommer att skriva blogg om hur utvecklingsarbetet som gäller de äldres servicehelhet framskrider. Vi kommer också att ordna seminarier och workshoppar, som vi informerar skilt om. 

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.