Spetsprojektbloggen

Visa inlägg taggade med 'välmående'

Alla med – tillsammans med invånarna

Skrivet av Ritva Mertaniemi, Irina Nori | 20.3.2019

Delaktighet är ett värde och en målsättning i sig i många politikprogram och strategier, men det är också ett verktyg för att främja ett demokratiskt, rättvist och jämlikt samhälle. En ökad delaktighet föreslås ofta som en lösning på samhälleliga problem och delaktigheten och möjligheten till deltagande är också en rättighet för individen. Myndigheternas skyldighet att skapa utrymme för delaktighet i beslutsprocesser är föreskriven i flera lagar. Men vad betyder delaktighet och varför är den så viktig?

Individer och olika grupper i samhället bör få känna att de hör till samhället, att de kan påverka både sina egna livsvillkor och utvecklingen i samhället. Såväl nationell och internationell forskning visar att det finns ett samband mellan delaktighet och hälsa. Människor som känner sig delaktiga i samhället uppvisar oftare en bättre självupplevd och faktisk hälsa än personer som lever med en känsla av utanförskap, maktlöshet och utsiktslöshet. Delaktighet är att höra till, att agera och att ha möjligheter till inflytande.

Medborgarorganisationer och -föreningar utgör en naturlig arena för delaktighet. De erbjuder ett forum för sociala kontakter och en meningsfull aktivitet, men de samlar och kanaliserar också sina medlemmars erfarenheter och synpunkter och fungerar ofta som ett språkrör gentemot myndigheter och beslutsfattare. Därigenom är medborgarorganisationernas insats i den politiska beslutsprocessen betydelsefull.

Medborgarorganisationers och den offentliga sektorns gemensamma målsättning är att förbättra människornas liv och vardag även om deras roller är olika. Därför bör dialogen och samverkan mellan medborgarorganisationer och den offentliga sektorn bygga på tillit, respekt och ömsesidigt förtroende. Samarbetet kräver ett erkännande av den andra parten. Arbetet för allmänhetens väl och ve kräver också ansvar och öppenhet från alla parter.

Men hur skall denna samverkan garanteras, organiseras och genomföras? Hurudana strukturer och processer behöver vi för detta? Vad bör göras och vem borde göra för att skapa en demokratisk region med en stark känsla av delaktighet hos invånarna?

En av landskaps- och social- och hälsovårdsreformens viktiga målsättningar var att förbättra invånarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet och utvecklandet av tjänster. I Österbotten kom detta arbete bra i gång som en del av förberedelserna för reformen. I samarbete med föreningsfältet och kommunernas påverkansorgan planerades bl.a. tillsättande av en organisationsdelegation och av regionala påverkansorgan.

Men sedan gick det som vi mer eller mindre kunde vänta oss – reformen föll och i stället dök oron fram om allt förberedelsearbete nu hamnar i skräpkorgen. Lyckligtvis är det inte så. Ett viktigt resultat av förberedelsearbetet är en delad förståelse för och gemensam vision av att det är viktigt att förbättra invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan och att det är ett arbete som det är klokt att planera i samarbete mellan olika aktörer.

Därför behandlas temat också den 24.4. under den för första gången ordnade Österbottens delaktighetsarenan. Under temat Alla med – tillsammans med invånarna ordnas korta faktapresentationer och en workshop och målet är att begrunda vartåt de österbottniska delaktighetsstrukturerna bör utvecklas och ett hurudant samarbete behövs mellan de olika aktörerna. I workshoppen för utveckling av invånar- och föreningsdelaktighet bearbetar vi tidigare insamlad information från enkäter och workshoppar om invånarnas påverkansmöjligheter och om samarbetet mellan den tredje och den offentliga sektorn. Målet är att förädla informationen tillsammans till konkreta åtgärder. Workshoppen är avsedd särskilt för personer från föreningar och organisationer och från den offentliga sektorn, för beslutsfattare samt för medlemmar i påverkansorgan. Välkommen med och fundera hur vi tryggar det österbottniska medborgarsamhällets livsduglighet också i fortsättningen!

Läs mera om delaktighetsarenan och anmäl dig senast 17.4

kuva Osallisuusareena 2

Nyckeltal för uppföljning

Skrivet av Pia Vähäkangas | 23.10.2017

pian blogi lokakuu 2017

Landskapet behöver i framtiden sådana nyckeltal som kan användas för uppföljning av vård- och servicebehov. Vården och servicen bör följas upp för man ska kunna bedöma vilka effekterna är på befolkningens hälsa och välmående. Många kommuner i Österbotten använder RAI systemet (www.thl.fi/RAI) i hemvården och inom serviceboenden. Gemensamma RAI nyckeltal behövs för uppföljning av vårdkvaliteten i hela Österbotten, vilket arbetsgruppen RAI för ledare (se bilden) jobbar med. Förändringsagenten fungerar som ordförande för arbetsgruppen. 

Uppdaterat 11.10.2017, klockan 08.45, Petra Fager.