Kärkihankeblogi

Näytä kirjoitukset tällä avainsanalla 'lape-akatemia'

LAPE-akatemiat tukemaan muutostyötä

Kirjoittanut » Ann Backman, Riku Niemistö | 20.2.2019

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan kuulunut maakunnallinen LAPE-hanke Lapset ja perheet keskiöön päättyi vuodenvaihteessa. Vuosien 2017-2018 aikana tapahtunut kehittämistyö on koottu LAPE-käsikirjaksi: Lapsen hyvinvointi yhteisenä tehtävänä ja tavoitteena. Yhteinen muutostyö kuitenkin jatkuu ja työtä koordinoimassa vuoden 2019 ovat LAPE-muutosagentti Riku Niemistö ja LAPE-kehittäjä Ann Backman.

Pohjanmaan LAPE-muutosohjelman aikana sadat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen toimijat ovat kokoontuneet yhteen monialaisesti työryhmien kokouksissa, järjestetyissä seminaareissa sekä koulutus- ja kehittämisprosesseissa. Muutoksen, toisin tekemisen ja kehittämisen avain on toisen työn tunteminen, sekä ennen muuta kohtaaminen ja vuorovaikutus. Muutosohjelman perusideologian mukaisesti monialaisuus on toteutunut Pohjanmaan työskentelyssä hyvin. LAPE-käsikirjassa on koottu kehittämistyötä Pohjanmaalla. Paljon on saatu lyhyessä ajassa aikaan ja työn tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä lapsi- ja perhepalveluissa. Jatkokehittämisen on hyvä perustua myös kansalliseen kehittämiseen sekä myös muiden maakuntien kehittämistyöhön.

Sote- ja maakuntauudistuksen viivästyminen on tuonut omat haasteensa, koska yhteiset rakenteet, joihin osa kehittämistyötä olisi maakuntatasoisesti voitu juurruttaa puuttuvat vielä. Toisaalta LAPE:n aikana syntyneet ja vahvistuneet maakunnalliset verkostot voivat osaltaan olla sparraamassa kunnallisia ja alueellisia toimijoita kehittämisessä.

Kansallinen ohjeistus (esim. LAPE-teesit) ja maakunnallinen kehittämistyö antavat hyvän pohjan, jolle rakentaa LAPE-palveluita. Jotta lapsi- ja perhelähtöisiä monialaisia palvelukokonaisuuksia, esimerkiksi perhekeskusta tai sivistys- ja sote-sektorin yhteisiä työmenetelmiä, kuten lapset puheeksi-työmenetelmää saadaan käyttöön maakunnassa, on kyse myös johtamisesta.

Maakunnassa on kunnalliset LAPE-ryhmät jokaisessa kunnassa, jotka voivat viedä eteenpäin kehittämistä paikallisesti. LAPE-ryhmien puheenjohtajat muodostavat yhden avaintoimijoiden verkoston. Tämän lisäksi rakentumassa on sivistys-sotejohdon yhteistyöryhmä, joka tarvitsee vahvan mandaatin ohjata kehittämistyön suuntaa maakunnassa. LAPE-teeseissä yhteistyöryhmän tehtävä määritellään seuraavasti:

”LAPE-yhteistyöryhmä on yhteisten toimintamallien ja rakenteiden muodostaja, ylläpitäjä ja kehittäjä”

Palveluiden kehittämistä tulee ajatella lasten- ja perheiden arjen toimivuuden näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena ja lasten- ja perheiden ääntä kehittämisessä tulee edelleen vahvistaa. Tarvitaan strategista ajattelua ja johtamista tiedolla kohti yhteistä päämäärää, lapsiystävällisempää Pohjanmaata ja entistä hyvinvoivempia lapsia. Yhdessä valittuja indikaattoreita seuraten tulee valita paikalliset ja alueelliset kehittämiskohteet.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttava johtaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Tämän tueksi käynnistyy valtakunnallisesti 20.3.19 Helsingissä LAPE-akatemia valmennusprosessi. LAPE-akatemia kokoaa kunkin maakunnan, kuntien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen johdon sekä järjestöjen ja seurakuntien edustajat yhteiseen oppimisprosessiin. Ensimmäinen maakunnallinen tilaisuus on sovittu pidettäväksi 9.5.19. Päivä kannattaa jo varata kalenteriin! Lisätietoa LAPE-akatemioista: https://stm.fi/lapeakatemia

 

20190220 LAPE akatemia

Päivitetty 11.10.2017, Kello 08.45, Petra Fager.