Faktapresentationer och workshoppar

 

Tema: Alla Med

Vad betyder delaktighet och hur har dess betydelse förändrats? Vilket mervärde ger delaktighet för samhället och invånarna? I Österbotten utvecklas nya sätt för medborgare att påverka. Den offentliga och den tredje sektorn samt den privata sektorn vill erbjuda invånarna fungerande kanaler för att påverka beslutsfattare och arbetstagare och interagera med dem. Vi diskuterar också hur kommunerna kan uppmuntra invånarna att ordna olika tillställningar och evenemang.

Faktapresentationer

I kärnan av delaktighetsprogrammet – case: Vasa

Suvi Aho | Vasa stad
(på finska, material på finska/svenska)

Hur kan arbetet med normer öka delaktigheten?  

Virve Savoila och Maria Normann | Ekvalita
(på svenska, material på svenska/finska)

Normer är oskrivna regler som vi all måste förhålla oss till och som fördelar makt mellan människor. Genom att synliggöra och bryta begränsande normer kan vi skapa bättre förutsättningar för alla att vara delaktiga i samhällets alla plan. Välkommen att ta del av och låta dig inspireras av Ekvalitas över 10-åriga arbete med normkreativitet!

Workshoppar

Regionala och lokala delaktighetsstrukturer 

Utvecklingsworkshop för invånar- och föreningsdelaktighet

Irina Nori och Ritva Mertaniemi | Österbottens förbund & Pia Söderholm och Jussi Koiranen | Österbottens Föreningar (POHY)
(finska/svenska)

Ett livskraftigt medborgarsamhälle är en grundläggande förutsättning för demokratin. Hur tryggas medborgarsamhällets livskraft och invånarnas delaktighets- och påverkansmöjligheter i Österbotten? Hur ser Österbottens föreningsstruktur ut i framtiden?

I workshopen arbetar vi med resultat från tidigare enkäter och workshoppar om invånarnas påverkansmöjligheter samt samarbetet mellan den offentliga och tredje sektorn. Syftet med workshoppen är att vidareutveckla informationen till konkreta åtgärder. Förenings- och organisationsaktiva samt anställda från den offentliga sektorn, förtroendevalda och medlemmar i olika påverkansorgan är hjärtligt välkomna att delta i denna workshop.

 logo ympyra oranssi

 

 

 

 

Tema: Klienterna som förnyare

Klienterna är de bästa sakkunniga på de tjänster som de använder. Hur möts klienternas behov och tjänsteproducenternas utbud? Med vilka metoder görs människor delaktiga i att utveckla tjänster? Kan servicedesign ge bättre klientupplevelser och bättre kvalitet? På Delaktighetsarenan diskuterar vi klienternas betydelse för utvecklingen av tjänster och bekantar oss med servicedesign.

Faktapresentationer

Bättre genom sevicedesigntänkande?                                           

Milla Mäkinen | Kukunori
(finska, material på finska/svenska)

Vad har äkta delaktighet och designtänkande gemensamt? Kom och lyssna vad Milla Mäkinen, som skrivit boken "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille" (Bättre genom servicedesigntänkande? En guide för organisationsaktiva) har att berätta om detta. Milla ger tio tips som hjälper dig att få en servicedesigners blick på din verksamhet och göra den mer inkluderande.

Om delaktighet i utvecklingen av den finländska hälsovården – Hur hörs patienternas och medborgarnas röst i skapandet av det nationella tjänsteutbudet?

Sari Koskinen | Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården – PALKO, social- och hälsovårdsministeriet
(finska, material på finska/svenska)

Workshoppar

Med (service)designtänkande mot en bättre verksamhet?

Milla Mäkinen | Kukunori
(finska, material på finska/svenska)

De grundläggande principerna i servicedesigntänkande är en äkta delaktighet, att lyssna och att sätta människan i centrum. Kom och bearbeta din egen service, dina processer eller för att diskutera hur servicedesigntänkandet kan utveckla delaktigheten i ditt eget arbete. Vi testar också nya verktyg för servicedesign som Kukunori har utvecklat. Med dem kan du utveckla förmågan att lyssna i din egen verksamhet. Workshoppen leds av förändringsdesignern Milla Mäkinen, som  har skrivit boken "Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja yhdistystoimijoille" (Bättre genom servicedesigntänkande? En guide för organisationsaktiva) och skriver en blogg om hur servicedesigntänkande kan användas i organisationsvärlden,   ”Palvelumuotoilua – Ajatuksia järjestömaailmaan”(https://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/). 

Invånaren bygger byn

SÖU - Svenska Österbottens Ungdomsförbund
(svenska, material på svenska/finska)

Verksamhetsutveckling, nätverkande och jämställdhet – Hur deltar föreningarna i utvecklingen av landsbygden? 

Konkreta exempel från SÖU-projektet Bygdegården där olika arbetsgrupper arbetat utifrån det här perspektivet.

 logo ympyra sininen

 

 

 

 

Tema: Delaktig i arbetslivet 

Det sägs att arbete är det bästa socialskyddet. Arbetet hjälper oss att hålla fast vid vardagen, ökar självkänslan och erbjuder sociala kontakter. Hur kan så många som möjligt få möjlighet till arbete och olika slags sysselsättande verksamhet? På Delaktighetsarenan behandlas relationen mellan arbete och delaktighet.

Faktapresentationer

Platsen är ledig - för unga och personer med partiell arbetsförmåga

programchef Marjoriitta Tervonen och forskare Hans Mäntylä, Nuorten Ystävät ry
(finska/svenska)

Platsen är ledig är ett av social- och hälsovårdsministeriets understödsprogram för åren 2018–2021. Avsikten med programmet är att främja sysselsättning av personer med särskilda sysselsättningssvårigheter genom att erbjuda arbetsplatser i social- och hälsovårdsorganisationer. Organisationer inom social- och hälsovårdssektorn kan söka understöd till fullt belopp för att visstidsanställa en eller flera medarbetare för ett år. Understödet täcker anställningsförhållandets alla lönekostnader. Unga vuxna under 30 år som befinner sig utanför arbetslivet samt personer med partiell arbetsförmåga (utan åldersbegränsning) kan söka arbetsplatser inom understödsprogrammet. www.paikka-auki.fi, some: @paikkaauki

Att främja sysselsättning via olika stödformer inom tredje sektorn

direktör Johanna Yliviitala, Österbottens socialpsykiatriska förening rf.
(finska, material finska/svenska)

Hur kan organisationers hjälparbete användas för att sänka tröskeln mellan arbetssökande och arbetsgivaren? Vi presenterar verksamhetsmodeller som serviceproducenten har använt i sin verksamhet och diskuterar dem. Syftet med modellerna har varit att förstärka kundernas arbetslivsfärdigheter och deras delaktighet i arbetslivet. Att dela kunskap, att kunna fortsätta mot sitt mål, att ge stöd samt noggrann planering främjar sysselsättning av klienter som kommer via socialtjänster. Socialvårdsklienters sysselsättning främjas genom kunskapsutbyte, avancemang steg för steg, stöd samt individuell och omsorgsfull planering.

Workshoppar 

Förändrar tillväxttjänsterna föreningarnas praxis för främjande av sysselsättning?

överdirektör Marja-Riitta Vest, NTM-centralen i Österbotten
(finska/svenska)

Tillväxttjänsterna och sysselsättningsåtgärderna är mitt uppe i stora förändringar. Vad betyder det här ur kundernas synvinkel och för föreningar som främjar sysselsättning?

Föreningar som stöder sysselsättning i Norra Karelen

projektchef Johanna Seppänen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
(finska)

I Norra Karelen stöds föreningar och deras sysselsättningsverksamhet på många olika nivåer. Små föreningar har fått stödformer för sysselsättande verksamhet, nya föreningar får hjälp med att bli serviceproducenter på marknaden för tillväxttjänster och föreningar deltar i utvecklingen av sysselsättningsservicen inom landskapet via olika nätverk. 

 Föreningarna som sysselsättare samt främjande av sysselsättning

utvecklingschef Kaija Ray, Vates Stiftelse
(finska/svenska)

Föredraget ger en helhetsbild av verksamheten, utmaningarna samt lösningar inom den tredje sektorn om hur man främjar sysselsättningen. Vi samlar ihop både aktuella och långvariga förändringar samt framtidens utmaningar.

Sysselsättningsmodell från Österbotten: Vasa Settlementföreningen

projektchef Sirpa Myllyniemi och ansvarig instruktör Miia Kivimäki, URA-palvelut, Vasa Settlementförening
(finska, material på finska/svenska)

Vasa Settlementförening har arbetat med sysselsättande verksamhet i över 15 år. Projekten har följt varandra och grunden till framgången har hela tiden varit ett bra samarbete med arbetskraftstjänsterna, staden och arbetsgivarnätverket. Servicen för arbetssökande har breddats och sedan 2017 omfattar den även rehabiliterande arbetsverksamhet för grupper.

 logo ympyra oranssi

 

 

 

 

Tema: Den digitala vardagen

Livet flyttar ut på nätet och en allt större del av informationen och servicen finns i elektroniskt format. Vilka möjligheter ger digitaliseringen för människor i olika livssituationer? Vilken typ av stöd behövs för den digitaliserade vardagen så att alla kan hänga med i utvecklingen? På Delaktighetsarenan diskuterar och testar vi den digitala vardagen och olika hjälpmedel, särskilt inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Digital-minimässa

Öppning av minimässan: Digitaliseringens möjligheter inom social- och hälsotjänsterna – se, hör, testa

Elina Eerola, Sitra
(finska, material på finska/svenska)

DIGI-Soteuttamo – workshop

Marjo Nordström och Pirjo Wadén | Vasa stad, Försöket med personlig budget och utvecklingen av stadens digitala service

Mirva Gullman och Jessica Fagerström | Österbottens förbund – Pilotprojektet för digitalt stöd

(finska/svenska)

Digi-soteuttamos program

Utställare

@geing Online Åbo Akademi | ALVAR-servicen seniorcenter | De interaktiva, digitala distanshembesöken i Vasa stads hemservice | ContactCenter-verksamhetsmodellen | Geritrim och Nykarlebys vårdhem – mätningar av funktionsduglighet | FPA:s elektroniska tjänster | Omaolo – digital självutvärdering | Ikäteknologiakeskuksen Konstikoppa | Äly-rollatorn VAMK | Roboten Pepper och robotkatten Åbo Akademi | ICT-stöd och träning | Läkartjänster på distans som stöd för sjukskötare - InMedi

Ekvalita AB | Novia | Österbottens förbund | Österbottens Föreningar | Österbottens cancerförening | SITRA| Vasa stad | VAMK

 

 

Uppdaterat 15.03.2019, klockan 13.06, Irina Nori.