Presentationer

Medborgarsamhället – en resurs och en möjlighet

Aaro Harju | filosofie doktor
(på finska – tolkning till svenska)

Medborgar- och föreningsverksamhet är centrala i ett medborgasamhälle. Medborgarverksamhet är människans aktiva agerande utåt från sig själv, tillsammans med andra för det allmänna bästa. Medborgarverksamhet kan inte byggas på tvång, skyldigheter eller ersättningar, utan den grundar sig i att människan vill delta och agera. Medborgarsamhället är idag både en samarbetspartner för den offentliga sektorn och en viktig motkraft till den. Hur kan medborgarsamhället bibehålla sin position som resurs och möjlighet igenom stora samhällelig förändringar?

Jakten på det sociala kapitalet

Fredrica Nyqvist | lektor i socialpolitik, Åbo Akademi
(på svenska – tolkning till finska)

Socialt kapital är ett omdiskuterat begrepp som påstås bidra till demokrati, välstånd och hälsa. Socialt kapital kopplas ofta till livskvalitet, välfärd och lycka. Är det sociala kapitalet en metafor för allt som är gott? Om det är så, skulle det inte löna sig för den enskilda individen, närsamfundet och samhället att gemensamt inleda jakten på det sociala kapitalet t.ex. genom att skapa förutsättningar för samarbetet mellan föreningarna och den offentliga sektorn?

Samarbete i samhället på ett nytt sätt                                           

Jaakko Blomberg | medborgaraktiv-innovator, Yhteismaa
(på finska – tolkning till svenska)

Jaakko Blomberg har fått uppmärksamhet för sin medborgaraktivism, även internationellt, och förolika projekt som fört människor samman på nya sätt. Blomberg är en drivande kraft bakom många av Helsingfors stora händelser såsom Städdagen och Helsinki Sauna Day. År 2016 valdes han till Årets stadsbo.

Tack vare teknologins utveckling är det allt lättare att nå människor, vilket i sin tur har skapat en ny kultur för samarbete i samhället. Jaakko Blomberg berättar genom konkreta exempel vad det innebär i praktiken – och hur man får folk med på noterna.

Hälsovården digitaliseras – användarna i centrum                                                                                        

Riitta Mieronkoski, doktorand i vårdvetenskap | Åbo universitet
(på finska – tolkning till svenska)

När hälsovården digitaliseras är det skäl att tänka på hurudana tjänster som går att ersättas med teknologi och hurudana innovationer som frigör resurser för andra viktiga uppgifter. Den personliga kontakten och interaktionen behövs fortfarande i hälsovårdssystemet. Utvecklandet av fungerande och nödvändiga hälsoteknologiska innovationer kräver att man förenar sakkunskapen från olika delområden. I den hälsoteknologiska utvecklingsforskningen inkluderas användarna, dvs. klienterna och de hälsovårdssektorns sakkunniga, i utvecklingsprocessen, men strukturerna för inkluderingen är ännu outvecklade.

Framtidsdalen

Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör | Pedersöre kommun / Åbo Akademi
(på svenska – tolkning till finska)

Framtidsdalen är ett nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningen. Målet är att stärka ledarskapskompentensen, stöda lokala och regionala utvecklingsbehov och främja ett strategiskt mångsektoriellt samarbete för välmående och delaktighet inom utbildningen i framtiden.

Uppdaterat 15.03.2019, klockan 12.39, Irina Nori.