Vi & världen

Intressebevakning och samarbete är nyckelfaktorerna för att vårt arbete som en utvecklare av Österbotten ska bära frukt. De har en nära koppling till varandra både när det gäller målen och arbetssätten.

Samarbete på många nivåer

För oss som en samkommun är samarbete på kommunal nivå det viktigaste. Ägarkommunernas styrning av verksamheten sker i form av en förvaltning med förtroendevalda och träffar med kommundirektörerna.

På landskapsnivå utgör landskapets samarbetsgrupp (MYR) en viktig aktör. Hit hör förutom förbundets representanter även representanter från statsförvaltningen och arbetsmarknads- och näringslivsorganisationerna samt andra organisationer.

Förbundet bedriver på många områden ett nära samarbete med NTM-centralen i Österbotten.

Intressebevakning

Förbundet är den viktigaste intressebevakaren i landskapet med målet att stärka Österbottens konkurrenskraft. För att nå det målet jobbar vi bland annat med att påverka statliga beslut som berör landskapet. Våra främsta målgrupper är Finlands riksdag, regeringen, de centrala ministerierna samt centralorganisationer för olika intressegrupper och näringslivet. Intressebevakningen kräver ett långsiktigt och brett samarbete och arbetsfördelning med olika parter i landskapet.

Vårt EU-kontor i Bryssel är en viktig kanal för bevakningen av ärenden i riktning mot EU.
 

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 12.34, Marie Sjölind.