Landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) samordnar genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen. I landskapets samarbetsgrupp är följande aktörer jämbördigt representerade:

- regionens kommuner och landskapsförbundet
- de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter
- parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt de civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Medlemmar

 

Uppdaterat 10.06.2016, klockan 11.27, .