För kandidater

I valet väljs 59 medlemmar till Österbottens landskapsfullmäktige. Fullmäktige är landskapets högsta beslutande organ.

Ska du ställa upp som kandidat?

Vill du utveckla Österbotten och jobba för en god vardag och gott liv för alla österbottningar? Ställ upp i landskapsvalet! Information om valbarhet och andra praktiska saker kan du läsa på Justitieministeriets valsida.

Politiskt beslutsfattande i Österbotten

Till Österbottens landskapsfullmäktige väljs 59 medlemmar. Bland landskapsfullmäktiges medlemmar väljs en landskapsstyrelse.

Utöver detta grundas ett äldreråd, ett råd för personer med funktionsnedsättning, ungdomsfullmäktige och påverkansorgan för minoritetsspråket (finska) samt revisionsnämnd och valnämnd.

Vad besluter landskapsfullmäktige om?

Fullmäktige besluter om landskapsstrategin, som styr hela landskapets verksamhet, samt besluter om landskapets ekonomi och fördelar pengarna till landskapets verksamhet. Fullmäktige definierar landskapets servicelöfte och servicenivå.

Landskapsfullmäktige fattar beslut om

1) landskapsstrategin,

2) landskapets förvaltningsstadga,

3) budgeten och ekonomiplanen,

4) principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv,

5) frågor som gäller affärsverken

a) målen för affärsverkets verksamhet, samordningen av servicesystemet samt andra förutsättningar och skyldigheter för tjänsteproduktionen,

b) affärsverkets skyldigheter att upphandla tjänster av andra producenter och de allmänna förutsättningar som gäller för tjänster som upphandlas,

c) de ekonomiska målen för affärsverket och verkets bindande utgifts- och inkomstposter,

d) val av samt återkallande av uppdrag och beviljande av avsked för affärsverkets direktionsledamöter och ordförande,

e) affärsverkets investeringsplan.

6) grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten,

7) grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen,

8) de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster och andra prestationer samt de kundavgifter som tas ut för tjänster som ingår i landskapets organiseringsansvar,

9) ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld,

10) valet av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan,

11) grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,

12) valet av revisorer för landskapet,

13) utseendet av redovisningsskyldiga,

14) godkännande av landskapets bokslut samt ansvarsfrihet,

15) annat som landskapsfullmäktige enligt gällande bestämmelser eller föreskrifter ska besluta om.

Uppdaterat 20.11.2018, klockan 10.49, Petra Fager.