Ehdokkaille

Vaaleissa valitaan 59 jäsentä Pohjanmaan maakuntavaltuustoon. Valtuusto käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa.

Oletko aikeissa asettua ehdolle?

Onko sinulla halu kehittää Pohjanmaata ja tehdä töitä pohjalaisten hyvän arjen ja elämän eteen? Asetu ehdolle maakuntavaaleihin! Tietoa vaalikelpoisuudesta ja muista käytännön asioista löydät Oikeusministeriön Vaalit-sivuilla.

Poliittinen päätöksenteko Pohjanmaalla

Pohjanmaan maakuntavaltuustoon valitaan 59 jäsentä. Maakuntavaltuuston jäsenistä valitaan maakuntahallitus.

Lisäksi perustetaan vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, sekä kielivähemmistön vaikuttamiselin (suomenkielinen), sekä tarkastuslautakunta ja vaalilautakunta.

Mistä maakuntavaltuusto päättää?

Valtuusto päättää maakuntastrategiasta, joka ohjaa koko maakunnan toimintaa. Lisäksi se päättää maakunnan taloudesta ja jakaa rahat maakunnan toimintaan. Valtuusto määrittelee maakunnan palvelulupauksen ja palvelutason.

Maakuntavaltuusto päättää:

1) maakuntastrategiasta;

2) maakunnan hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) maakunnan liikelaitoksia koskevista asioista;

a) liikelaitokselle asetettavista toiminnan tavoitteista, palvelujärjestelmän yhteensovittamisesta sekä muista palvelujen tuotannon edellytyksistä ja velvoitteista;

b) liikelaitoksen velvoitteista hankkia palveluja muilta tuottajilta sekä hankittavia palveluja koskevista yleisistä edellytyksistä;

c) liikelaitokselle asetettavista talouden tavoitteista sekä laitoksen sitovista meno- ja tuloeristä;

d) liikelaitoksen johtokunnan jäsenten ja puheenjohtajien valitsemisesta ja erottamisesta sekä eron myöntämisestä heille;

e) liikelaitoksen investointisuunnitelmasta.

 

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) maakunnan tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilivelvollisten nimeämisestä;

14) maakunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

15) muista maakuntavaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Päivitetty 20.11.2018, Kello 10.50, Petra Fager.