27.11.2018
Delaktighet i påverkansorgan

I det nya landskapet grundas påverkansorgan för att få målgruppernas röster att höras i beslutsfattandet. Representanter för kommunernas råd för personer med funktionsnedsättning och äldreråd har hållit workshoppar för att planera påverkandet i det nya landskapet.

Under workshopparna planerade deltagarna bland annat påverkansorganens uppgifter och sammansättning. Diskussionen om behovet av att utveckla tjänster blev livlig. Deltagarna i workshopparna vill att påverkansorganen ska grundas oberoende av reformen.

– Diskussionen vid workshopparna var riktigt livlig och vi kunde ha haft ännu mer tid för diskussion. Det finns helt klart behov av samarbete mellan påverkansorganen, berättar utvecklingsplanerare Irina Nori från Österbottens förbund.

Här näst skrivs utkast till verksamhetsstadga för landskapets påverkansorgan i samarbete med motsvarande påverkansorgan i kommunerna. Målet är att ordna ytterligare workshoppar för kommunernas påverkansorgan under våren. Du kan skicka förslag till tema för följande workshop till irina.nori@obotnia.fi.

 

Axplock från workshoppen för äldreråd

”Medlemmarna i landskapets äldreråd bör ha en koppling till kommunernas äldreråd eller vara aktiva inom kommunalpolitiken. Representanterna ska framförallt vara motiverade att delta i landskapets äldreråd.”

”Kommunernas äldreråd kunde träffas även om det inte blir en reform, för att diskutera t.ex. servicenivån i kommunerna och dela goda erfarenheter.”

”Viktigt att man granskar hela landskapet. Rådet kan fungera som en nationell påverkningskanal. Viktiga teman är t.ex. centralsjukhusets service + transporter, närservice och bra förbindelser, allmänna riktlinjer, FPA-taxi, kommunala kriterier och terminalvård.”

 

Axplock från workshoppen för råd för personer med funktionsnedsättning

 ”Ett mångsidigt råd kan byggas upp genom att välja minst 2 + 2 personer från varje kommun, oberoende av kommunens storlek.”

”Det är inte alltid lätt att representera en annan funktionshindergrupp än sin egen.”

”Kopplingen mellan landskapets beslutsfattare/tjänstemän och rådet är viktig. I rådet borde det finnas representanter från landskapets styrelse/nämnder/ämbetsverk.”

”Rådet på landskapsnivå kan även behandla/ta ställning till ärenden av mer konkret karaktär, t.ex. tillgängligheten, så som de kommunala organen gör idag.”

 

Du kan läsa sammanställningen från workshoppen för råd för personer med funktionsnedsättning här.

Du kan läsa sammanställningen från workshoppen för äldreråd här.

Annat material från workshopparna finns här.

 

logo

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.