08.10.2018
Ett livskraftigt landskap behöver miljöinformation

Till landskapens uppgifter hör enligt 6 § i utkastet till landskapslag att producera miljöinformation och öka miljömedvetenheten.

Information om miljön är en del av landskapets kunskapshantering och den har koppling till flera av landskapets funktioner.

Egentliga Finlands NTM-central deltar i ett projekt finansierat av miljöministeriet där man reder ut nuläget för produktionen av miljöinformation i förvaltningen och bedömer hur informationen produceras, delas och fungerar i praktiken, med tanke på såväl samarbete som utvecklingsbehov i den kommande landskapsreformen.

Som ett resultat av projektet presenteras preliminära modeller för hur miljöinformationen kan inkluderas i landskapets organisation, ledning och servicestruktur.

Miljöinformationen är kopplad till landskapsstrategin och landskapets förmåga att ordna sin serviceproduktion så att den delvis baserar sig på information om miljön.

Ett landskaps livskraft och invånarnas välmående byggs på den plattform som miljön erbjuder, genom att utnyttja den, bearbeta den - men målet ska alltid vara en hållbar verksamhet som tryggar miljövärdena.

Det kan till exempel nämnas att bara anskaffningen av varor och material i samband med en landskapskoncerns verksamhet samt verksamhetslokalernas underhåll och logistik är enorma helheter vars miljökonsekvenser man bör fästa vikt vid.

Landskapen som producenter och användare av miljöinformation 2018-2019

Merja Haliseva-Soila, projektansvarig, Egentliga Finlands NTM-central Laura Lähteenmäki, planerar, Egentliga Finlands förbund

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.