22.10.2018
Försöket med personlig budget förutsätter ett nytt tankesätt

– Servicen väljs inte enligt en på förhand fastställd service, utan skräddarsys alltid för att motsvara klientens servicebehov. Service som tidigare känts omöjlig att få kan plötsligt vara möjlig, beskriver servicehandledare Ann-Christine Järf-Rex försöket med personlig budget.

 Arbetstagaren bör framför allt tänka ur ett klientperspektiv, men också kreativt. Som servicehandledare (case manager) i Vasa fungerar en socionom och en hälsovårdare.

– Den här typen av arbetspar har visat sig vara en väldigt bra kombination i försöket. Deras kompetenser kompletterar varandra utmärkt! konstaterar projektchef Pirjo Wadén.   

 

Klientens konstaterade servicebehov som grund och att tillgodose det 

Att sammanställa en klientplan och att lyssna på klienten är i nyckelposition. Servicehandledaren bör hjälpa klienten att se nya alternativ eftersom äldre personer inte är vana att välja själva. ”Vad behöver du för att kunna bo hemma ännu om fem år?” frågar servicehandledare Aliisa Öling av klienten. 

– Klienterna har modigt kommit med i försöket och utan fördomar. Vi har inte lyckats bevilja personliga budgeter enligt så snabb tidtabell som vi själva ursprungligen önskade, men klienterna har varit förstående. Detta är trots allt helt nytt för oss alla. Andra utmaningar som inverkar på det egna arbetet är den ständigt föränderliga vårdreformen samt den nya valfrihetslagen, som ytterligare behöver förtydligas, beskriver projektchef Pirjo Wadén försökets framskridande. 

 Uppföljning och uppdatering av klientplanen är även viktig, eftersom det på kort tid kan ske märkbara förändringar i den äldre personens behov av stöd.

 

Förståelsen och kunnandet ökar under försökets gång  

 En stor utmaning har varit att beräkna den personliga budgetens värde. Serviceproduktionens verkliga kostnader i kommer att fungera som grund för den personliga budgeten. Alla kommuner har inte heller servicesedlar i bruk från tidigare. Eftersom skillnader finns i deltagarkommunernas produktionspris är även  SHM:s ”flexibla modell” av intresse med tanke på bedömningen av storleken på de personliga budgeterna. Till exempel hemvårdens resor inverkar på hemvårdens produktionspris, vilket också väcker frågan: Borde en klient som bor längre bort från centrum har en högre personlig budget än en som bor i centrum?

– Kunnandet har ökat enormt på en kort tid. Personlig budgetering har blivit ett arbetsverktyg för servicehandledaren, berättar Järf-Rex om vad förändringen fört med sig.

Nya serviceproducenter har kommit med i försöket och Soteuttamo har fungerat bra som koncept. Serviceproducenternas och servicehandledarnas samverkan har gett upphov till nya, anpassade servicepaket som bättre motsvarar klientens behov.


Försöket med personlig budget i Österbotten

I försöket med personlig budget i Österbotten är social- och hälsovårdssektorerna i Närpes, Jakobstad och Vasa med. I Vasa är målgruppen närståendevårdare och –vårdtagare över 55 år och i Jakobstad och Närpes är målgruppen personer över 55 år som är i behov av många olika serviceformer samtidigt. Försöket fortsätter nästa år och har beviljats statsbidrag på 520 000 euro.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.