22.02.2019
Handbok om planering av tjänster för barn och familjer

En handbok för planering av tjänster för barn och familjer i Österbotten, Barnets välmående som gemensamt uppdrag och målsättning, har utkommit. Handboken innehåller information om utvecklingsarbete som gjorts inom ramen för projektet Barnet och familjen i centrum under åren 2017–2018. Projektet var en del av det riksomfattande förändringsprogrammet för barn- och familjetjänster och det finansierades av social- och hälsovårdsministeriet.

Fleraktörskap som tema

Handbokens bärande tema är fleraktörskap.

- Fleraktörskap innebär ett mångprofessionellt arbetssätt som under LAPE-projektet tillämpats i utvecklargrupper och i utvecklingen av handlingsmodeller. Fleraktörskap handlar också om klienternas aktiva delaktighet i utvecklingsarbetet, konstaterar Ann Backman, LAPE-projektansvarig.

I handboken behandlas tjänster för barn och familjer inom olika sektorer: en modell för familjecenterverksamhet, småbarnspedagogik, skolornas och läroanstalternas roll, integrering av bas- och specialservice samt delaktighet och verksamhetskultur. Handboken rapporterar också om ett försök med digitala tjänster som genomfördes som en del av projektet.

20190222 yhdessa LAPE

Rekommendation om ingripande vid skolfrånvaro

Handboken innehåller bland annat anvisningar om när och hur personalen i skolor och läroanstalter borde reagera vid elevfrånvaro. I rapporten anges rekommendationer för hur många frånvarotimmar som behövs innan man bör ingripa och olika yrkesgruppers roll för att utreda situationen. Dessutom klargörs skolans och elevvårdens begränsningar och möjligheter att behandla uppgifter som gäller en elev och hur uppgifter bör behandlas tillsammans med aktörer utanför skolan.

En gemensam metod hjälper familjer som behöver stöd

I handboken presenteras en modell för hur man kan stöda en familj i vardagen och i utmanande situationer. Modellen innehåller ett intensifierat stöd och ett därefter följande lättare stöd. Meningen är att förenhetliga barnskyddets öppna tjänster i Österbotten. Stödgrupper för skilsmässobarn har också bildats i Österbotten.

Allt stöd som riktas till familjer har som syfte att öka klienternas delaktighet i planeringen av individuell service. Under projektet har man utvecklat sätt på vilka föräldrarna och unga barnskyddsklienter kan påverka sin egen service. Socialarbetarna ingår i delaktighetsnätverk där arbetarna tillsammans utvecklar sin egen kunskap om delaktighet.

Förutom att främja klienterna delaktighet har projektet också utvecklat utnyttjandet av forskningsdata i socialarbete.

- Handboken ger en bra grund för vidareutvecklingen av servicen för barn och familjer i landskapet. Handboken innehåller också en förändringsstrategi och teser om utvecklingstendenser i framtiden för socialvårdens del, säger Riku Niemistö, LAPE-förändringsagent i Österbotten.

 

Barnskyddet måste förnyas

Barnskyddet måste förnyas och kommunerna behöver metoder för att bemöta och stöda barn, unga och familjer i deras vardag. Därför satsar kommunerna i Österbotten nu på utbildning av personalen och på införandet av en modell för teamarbete med familjeterapeutiska element. Nationellt stöd fås från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

- Så här i efterhand har det varit glädjande att märka att utvecklingsarbetet i landskapet följer det nationella utvecklingsarbetet, till exempel de presentationer av utvecklingen av barnskyddet som Aulikki Kananoja publicerat 15.2.19, säger Riku Niemistö.

Handboken har publicerats på adressen dittosterbotten.fi. Handboken har aderton författare, samtliga involverade i utvecklingsprojektet. För redigeringen svarar projektarbetarna Ann Backman, Terhi Korpi och LAPE-förändringsagenten Riku Niemistö.

Länk till handboken Barnets välmående som gemensamt uppdrag och målsättning

Närmare information:

Ann Backman, LAPE-utvecklare, Österbotten tfn 040 522 0133

Riku Niemistö, Österbottens LAPE-förändringsagent, tfn 040 549 8328 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.