16.11.2018
Lägesrapport över beredningen av reformen

Beredningen av landskaps- och vårdreformen i Österbotten fortsätter enligt regeringens tidtabell, trots att behandlingen av lagstiftningen drar ut på tiden i riksdagen.

Egen andel av finansieringen krävs inte längre

Statsunderstödet för beredningen av reformen har förutsatt egen finansiering på 5–10 % fram till hösten 2018. Från och med november går det att få 100 % av kostnaderna ersatta med statsunderstöd. I år har Österbotten fått 1 560 000 euro i finansiering. Behovet av finansiering ökar nästa år då mera personal behövs för beredningen.

Österbotten först med i pilotförsök med prognostisering

Österbotten ska delta som pilotlandskap i projektet för livslång handlingsförmåga genom prognostisering som ordnas av Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra. Målet är att dra nytta av digitalisering för att identifiera servicebehov, för att få hjälp samt främja samarbete mellan myndigheter. Landskapen Mellersta Finland och Södra Savolax deltar också i projektet. Projektet får SIB-finansiering från Sitra. Projektet startar på vintern 2019.

Landskapet koordinerar den regionala beredskapen

Det nya landskapet ansvarar för uppgifterna inom regional beredskap. Beredskap innebär att man på förhand förbereder sig på olika katastrofer, krissituationer och undantagsförhållanden. I Österbotten planeras ett nätverk för beredskap och ett forum för de centrala aktörerna i landskapet.

Delaktighet i påverkansorgan

I det nya landskapet grundas påverkansorgan för att få målgruppernas röster att höras i beslutsfattandet. Kommunernas ungdomsfullmäktige, råd för personer med funktionsnedsättning och äldreråd har hållit workshoppar för att planera påverkandet i det nya landskapet. Under workshopparna har deltagarna bland annat planerat påverkansorganens sammansättning och uppgifter. Deltagarna i workshopparna vill att påverkansorganen ska grundas oberoende av reformen.

Ett påverkansorgan för minoritetsspråket ska också grundas i det nya landskapet. I Österbotten är organet finskspråkigt. En nationell handbok ger riktlinjer för verksamheten. En arbetsgrupp som ska planera påverkansorganet ska utses

 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.