28.11.2017
Medborgarenkät: Det nya landskapet ska satsa på service och arbetsplatser

Det nya landskapet Österbotten borde satsa på servicen och på att utveckla arbets- och näringslivet, enligt Österbottens förbunds medborgarenkät. I enkäten fick invånarna svara på vad de uppskattar mest i Österbotten, vilka faktorer Österbottens framgång ska basera sig på i framtiden och vad det nya landskapet ska satsa på i sin verksamhet.

Närservicen är viktig

Ansvaret för att organisera olika offentliga tjänster som i dagsläget är kommunala eller statliga flyttas över till det nya landskapet i början av 2020. Invånarna vill att det nya landskapet ska satsa på att utveckla servicen både på landsbygden och i städerna.

Invånarna oroar sig för att tjänster centraliseras och i många svar upprepas att närservicen är viktig. Svaren visar att invånarna också ser möjligheter med reformen, som till exempel principen om all service på ett ställe, närservice som kombinerar flera olika slags tjänster och nya sätt att arbeta.

”Bra och mångsidig service på ett ställe, närservice enligt helheten”

”Närservice på sitt modersmål, speciellt inom hälsovården”

 ”Bra och fungerande förbindelser till hälsoservice för pensionärer (taxi, servicebuss)”

Ditt Osterbotten collage FB Dynamo

Företagen lägger grunden för välmående

Många av de svarande betonade näringsliv, företagande och arbetsplatser. Svarspersonerna vill att det nya landskapet satsar på en mångsidig arbetsmarknad och på att både stora och små företag ska ha bra förutsättningar för sin verksamhet. Ett tema som flera nämnde var sysselsättningsläget för unga utgående från två synvinklar: att minska risken för utslagning och att få ungdomarna att stanna kvar i Österbotten.

”Service för näringslivet, arbetsplatser och att arbetsplatser finns inom flera olika branscher”

 ”Satsa allt på företagen och företagarna för företagen är grund för hela vår välfärd”

”Landskapet borde satsa på internationell och stark företagsverksamhet.”

 ”Man ska stöda företagande med mångsidiga experttjänster.”

Eget språk och tvåspråkighet

Många av svaren handlade om språk. Att få service på sitt modersmål är viktigt för både svenskspråkiga och finskspråkiga. I det nya landskapet är 51 % av invånarna svenskspråkiga och 43 % finskspråkiga medan 6 % talar något annat språk som modersmål. Särskilt viktigt för de svarande är att få personliga tjänster på sitt modersmål. Svarspersonerna hoppas att språken inte ska konkurrera mot varandra, utan efterlyser istället flexibilitet och samarbete.

”En levande tvåspråkighet är ytterst viktig för landskapet”

”Glöm parti- och språkpolitiken. Arbeta för invånarnas bästa över hela landskapet”

”Två- och mångspråkighet borde vara en rikedom, inte någonting man klagar över ”

”Österbotten är mitt hem och det vill jag att ska vara tryggt. Med trygghet menas också att jag även i framtiden får service på mitt modersmål - svenska.”

 

Tryggt att bo och leva

De som svarade på enkäten uppskattar naturen och språket i Österbotten, och värdesätter också tryggheten. Svarspersonerna tycker att livsmiljön och gemenskapen i Österbotten stöder tryggheten och att det finns en god beredskap mot olika hot.

”För en småbarnsmamma är det ytterst viktigt att livsmiljön är trygg. Jag tänker på det varje dag i olika situationer i vardagen. Trygghet är att man har välplanerad trafik, att myndigheter som gör samarbete och att social- och hälsovården fungerar. Arbetsmöjligheterna påverkar att jag kan försörja mig själv och min familj.”

”Med tanke på vad som hänt runt omkring vill man ha trygghet i hög grad!”

”Trygghet lägger grunden för välmående!”

”I Österbotten kan man alltid känna sig trygg, var man än befinner sig”

”Trygghet är det viktigaste. Man ska vara beredd för olika hot (ett långt elavbrott, epidemier), för det skapar en känsla av att man är trygg och gör att landskapet snabbt kan återhämta sig. Sociala nätverk förbättrar trygghetskänslan.”

Ditt Osterbotten collage FB ELY

 

Utkastet överlämnas till nya landskapsfullmäktige våren 2019

Irina Nori som jobbar med det nya landskapets strategi på Österbottens förbund tycker att svaren på enkäten var delvis överraskande.

- Servicen är viktig och det hade vi förväntat oss. Det var överraskande att vi fick så många svar om arbets- och näringslivet, eftersom den allmänna diskussionen har handlat främst social- och hälsovården, säger Irina Nori.   

- Trygghet lyftes fram i alla frågor. En motsvarande enkät har inte gjorts förut men jag tror inte att trygghet skulle ha synts i resultaten lika tydligt för 5–10 år sedan, säger Nori.

Medborgarenkäten genomfördes 27.9–23.10. Enkäten fick 654 svar. De aktivaste var invånarna i Vasa, Korsholm, Närpes och Jakobstad. 65 % svarade på svenska och 35 % svarade på finska. 2 personer svarade på engelska. Största delen, 69,5 % av de svarande var kvinnor.

- Jag är nöjd över att så många hade skrivit öppna svar. Svaren ger mycket kött på benen för den fortsatta beredningen, säger Irina Nori.

Svaren används för att bereda visionen, målen och strategin för det nya landskapet. I strategin definieras de långsiktiga målen och tyngdpunkterna för landskapets verksamhet. Ett färdigt utkast överlämnas till nya landskapsfullmäktige för behandling våren 2019.

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.