26.06.2018
Om samarbete mellan landskapen

Under hösten kommer samarbete att vara ett centralt tema inom landskapsberedningen. Ett samarbete måste byggas upp dels inom det nya landskapets olika serviceområden, dels gentemot staten och kommunerna. Samarbetet mellan landskapen spelar en viktig roll när landskapen ska ordna och producera tjänster för landskapets invånare och kunder.

Det nya landskapet ansvarar för att på ett nytt sätt ordna och sammanjämka de tjänster som idag tillhandahålls av NTM-centralerna, arbets- och näringsbyrån, regionförvaltningsverket, landskapsförbundet, kommunerna och sjukvårdsdistriktet  

I början av reformberedningen kände landskapen sig stärkta av landskapens självstyre: vi tar tillbaka uppgifter som koncentrerats till andra orter och ordnar all vår service själv. I takt med den tilltagande insikten om att pengarna inte räcker till allt, ter sig möjligheterna till samarbete allt intressantare. Också lagstiftaren förutsätter att landskapen samarbetar inom en del av det nya landskapets tjänster.

I Österbotten började samarbetsmöjligheterna utredas i ett mycket tidigt skede, eftersom det finns starka traditioner för samarbete mellan t.ex. de tre österbottniska landskapen. De samarbetsobjekt som hittills varit under arbete har varit miljö- och trafikuppgifter.

När det gäller miljöuppgifterna har de österbottniska landskapen berett samarbete särskilt inom uppgifter som gäller vattenresurserna (t.ex. hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, hydrologisk uppföljning) och vattenvården. På riksnivå bereds samtidigt ett samarbete mellan vattenförvaltningsområdena. Österbotten hör till det västra vattenförvaltningsområdet och beredningen omfattar också fiskeritjänster.  Vattenområden och fiskar följer inte landskapsgränserna och vattenvårdsinsatser kan påverka ett helt vattendragsområde. Därför bör vattendragsområdena beaktas som helheter i skötseln av uppgifterna.

När det gäller trafikuppgifterna har man kartlagt och diskuterat om ett samarbetsområde för väghållning. Lagstiftaren håller på att definiera det totala antalet regionala samarbetsområden till 9 på riksnivå. Alternativ som diskuterats har varit förutom samarbete mellan de österbottniska landskapen också att samarbetsområdet följer riksväg 3.

I det förberedande arbetet har det också uppstått ett behov av att utreda möjligheterna till samarbete inom enskilda uppgifter, t.ex. landsbygdstjänster, tillväxttjänster eller alkoholförvaltningen. Även dessa möjligheter ska synas under hösten.

Det lätt att inse nyttan av samarbete mellan landskapen. Många regionala utvecklingsbehov överskrider landskapsgränserna och samarbete kan ge en bättre inverkan. I landskapsreformen måste man också hålla i eurona; samarbete kan ge inbesparingar.  På riksnivå talas det redan om att varje landskap inte har tillräckligt med sakkunniga i alla uppgifter. Genom samarbete får landskapet tillgång till expertisen. Den allra största nyttan av samarbete tillfaller ändå landskapets kunder som får jämlika och enhetliga tjänster. 

Minna Uusimäki
Specialplanerare
NTM-centralen i Österbotten

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.