08.08.2018
Stöd för användning av digitala tjänster

Österbotten har valts till ett pilotlandskap för digitalt stöd. Försöket kommer att bygga upp ett nätverk som stöder olika målgrupper i användningen av digitala tjänster. Målet med verksamhetsmodellen är att trygga tillgängligheten till digitalt stöd i landskapet oberoende av modersmål eller hemort.

Landskapets nätverk för digitalt stöd kommer att bestå av den offentliga sektorn, organisationer och företag. I Österbotten kommer tyngdpunkten att ligga på tillgänglighet till stöd på olika språk samt på utnyttjandet av digitala servicekanaler i verksamheten.

Pilotförsöket får finansiering av finansministeriet och projektpersonalen börjar sitt arbete hösten 2018. Österbottens verksamhetsmodell kommer att utvecklas och utvärderas tillsammans med olika målgrupper. Mera information om verksamheten kommer senare i höst.

Pilotförsöket med digitalt stöd administreras av Österbottens förbund i samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad.

 

Ytterligare information:

Utvecklingschef Tatu Karppinen, tfn 040 149 5223

Vasa stad, social- och hälsosektorn

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 07.11.2018, klockan 08.35, Petra Fager.