15.06.2018
Vinterns och vårens arbete ger resultat

Beredningen av landskaps- och vårdreformen fortsätter i Österbotten. Det är fortfarande oklart när lagarna om reformen behandlas i riksdagen men behandlingen flyttas till hösten. I Österbotten går beredningen vidare så att landskapet är berett att ta emot de uppgifter som hör till landskapet från och med den 1 januari 2020.

Plan för anordnande av social- och hälsovård

Utkastet till planen för anordnande av social- och hälsovård har publicerats på reformens webbplats. I planen sammanställs det viktigaste kring de uppgifter och tjänster som landskapet har ansvar för att ordna och verkställa. Hälsovården på basnivå och specialiserad nivå samt socialvård ingår i planen. 

Planen har uppgjorts i tätt samarbete med sakkunniga inom social- och hälsovården i regionen och genom hörande av landskapets invånare, politiker och kommundirektörer. Vid uppgörandet av planen har också den rapport som färdigställdes 2017 i samband med beredningen använts. Det temporära beredningsorganet betonar att rapporten från 2017 är bakgrundsmaterial för planeringen och att inga beslut har fattats om ärenden som tas upp i rapporten.

Du kan läsa planen för anordnande på sidan Bereding

Planeringen av servicen har framskridit enligt målen

Fyra expertgrupper har planerat landskapets servicehelheter under vintern och våren. Arbetet har gjorts i fyra temagrupper: Landsbygd, miljö- och hälsoskydd; Markanvändning, naturresurser och trafik; Näringar, arbetskraft och regional utveckling samt Säkerhet och beredskap. Grupperna har bland annat delat in uppgifter, resurser och volymer samt gjort ett förslag till hur uppgifterna och servicen skulle kunna organiseras i det nya landskapet. Planeringen av servicen och organisationsstrukturen fortsätter med rapporterna som grund.

En testbudget för landskapet görs på hösten

Hur det nya landskapets finansiering räcker till och hur resurserna fördelas till verksamheten testas med en testbudget som görs upp på hösten 2018. Testbudgeten är ett stöd när landskapets första egentliga budget görs. Under sitt första verksamhetsår får landskapet Österbotten statsfinansiering på cirka 604 miljoner euro.

Vest och Holmlund med i beredningsorganet

Det temporära beredningsorganets sammansättning har ändrats. Resultatområdesdirektör Leif Holmlund från Vasa stad tar över som expert på hem- och anstaltsvård istället för Matti Paloneva, som har gått i pension. Marja-Riitta Vest, som började som överdirektör på NTM-centralen i Österbotten den 1 juni representerar sin organisation. Före henne representerades NTM-centralen av Minna Uusimäki. 

Gå till "Nyheter och pressmeddelanden"
Uppdaterat 10.11.2017, klockan 10.11, Petra Fager.