Personal

De anställda övergår till den nya arbetsgivaren som gamla arbetstagare enligt principer för överlåtelse av rörelse. I Österbotten gäller övergången ca 9 000 anställda och i hela landet ca 220 000 anställda. Största delen av personalen övergår till landskapet eller landskapets affärsverk. En del av personalen övergår till ett bolag för personal- och ekonomiförvaltning eller ett bolag för stödfunktioner. Landskapet och kommunerna i området äger bolagen tillsammans.

De nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtalen är i kraft till avtalsperiodens slut De anställdas rättigheter och skyldigheter ändras inte. Samordningen av personalens löner i det nya landskapet bereds i en av de riksomfattande beredningsgrupperna. Visstidsanställda övergår också till den nya arbetsgivaren för den kvarstående anställningen.

Målet med beredningen av personalärenden

Målet för beredningen av personalärenden är att det nya Österbotten ska vara ett bra ställe att jobba på. Det innebär följande principer: 

 -         Vi arbetar för att nya Österbotten ska vara ett bra ställe att jobba på!

-         Vi vill att vi har ett tydligt, gemensamt mål och att alla känner sig viktiga och delaktiga.

-         Vi vill att vår personal är kunnig och mår bra.                                                      

-         Vi bygger upp en organisation där personalen kan påverka och utvecklas i sitt yrke.

-         Landskapet stöttar utveckling i yrket. Våra anställda har en hög kompetensnivå.

-         Vi vill skapa en organisationskultur som präglas av öppenhet och delaktighet.

-         Information når ut och är lättillgänglig.

-         Vårt mål är att arbeta tillsammans i dialog så att de anställda har en verklig möjlighet att vara med och diskutera och vidareutveckla verksamheten.

-         Vi har en positiv och trygg arbetskultur som bygger på rättvist och likvärdigt ledarskap.

-         Den fysiska arbetsmiljön och arbetsredskapen är ändamålsenliga och gör det möjligt att göra ett bra jobb.

-         Vi är en dynamisk och utvecklingsinriktad organisation där digitalisering och tekniska framsteg gör det möjligt att arbeta över yrkesgränserna och utveckla våra arbetssätt.

-         Vi ser behov av förändringar som en möjlighet.

Välmående, engagerade och kunniga medarbetare är grundförutsättningen för att bygga upp det nya landskapet och lyckas med förändringen. 

 

Personalinfomöten

Personalinfomöten finns på Youtube på kanalen Ditt Österbotten - Sinun Pohjanmaasi

 

 

personer som jobbar på organisationer som flyttas över till landskapet

 

Anställd i det nya landskapet

I den här serien bekantar vi oss med det nya landskapets uppgifter och kommande personal.

 • 15.03.2019
  Kring årsskiftet började Päivi Berg (sjukskötare, magister i administrativa vetenskaper), Jenny Björndahl-Öhman (magister i hälsovetenskaper) och Pia Vähäkangas (doktor i hälsovetenskaper) som projektchefer i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Här får vi stifta bekantskap med dem.
 • 08.02.2019
  Invandring och internationella experters rörlighet har en allt större näringslivspolitisk betydelse och inverkan på Finlands konkurrenskraft. Tillgången på experter har i olika utredningar identifierats som en av de största utmaningarna för företags tillväxt och internationalisering och Finland konkurrerar om de bästa talangerna med resten av världen.
 • 14.01.2019
  Landsbygdsförvaltningen för Närpes, Kaskö, Kristinestad, Malax och Korsnäs överfördes till Kust-Österbottens samkommun år 2012. Överföringen berodde på att lagstiftningen gällande landsbygdsnäringsmyndigheterna ändrades så att uppgifterna koncentrerades till större samarbetsområden.
 • 14.01.2019
  Visste du att arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) har en viktig roll i integrationen av invandrare? Arbetsfördelningen i förhållande till kommunerna är sådan att TE-byrån bär huvudansvaret för integrationen av arbetslösa invandrare. I Österbotten finns det fler invandrare än i hela landet i genomsnitt, så för Anita Sahlström och Jari Isohella...
 • 06.11.2018
  År 2017 genomförde man cirka 9 200 operationer på Vasa centralsjukhus. Fortfarande genomförs merparten av operationerna dagkirurgiskt, vilket betyder att patienten får åka hem samma dag. Operationer görs inom elva specialiteter. De vanligaste operationerna är höft- och knäprotesoperationer, tarmoperationer, urologiska och gynekologiska operationer samt tonsilloperationer på barn.
 • 08.06.2018
  Planerare Ann-Helen Nysand och specialplanerare Outi Korkiakoski arbetar med kompetensutveckling på Österbottens NTM-centrals enhet för sysselsättning, företagande och kompetens. Arbetsparet svarar bl.a. för upphandlingen av sysselsättningsfrämjande tjänster på Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde. Välfungerande utbildnings- och vägledningstjänster bidrar till att företagen får bättre tillgång till kunnig och engagerad arbetskraft och att regionens...
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.