08.06.2018
Ny kompetens genom upphandling!

Planerare Ann-Helen Nysand och specialplanerare Outi Korkiakoski arbetar med kompetensutveckling på Österbottens NTM-centrals enhet för sysselsättning, företagande och kompetens. Arbetsparet svarar bl.a. för upphandlingen av sysselsättningsfrämjande tjänster på Österbottens NTM-centrals verksamhetsområde. Välfungerande utbildnings- och vägledningstjänster bidrar till att företagen får bättre tillgång till kunnig och engagerad arbetskraft och att regionens konkurrenskraft och invånarnas välmående ökar. Utbildning och kompetens är också grundläggande förutsättningar för nya innovationer och företagande.  

Outi Korkiakoski ja Ann Helen Nysand pieni

I och med landskapsreformen samlas de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna under benämningen tillväxttjänster och produktionen av dessa tjänster öppnas för konkurrens i högre grad. En öppen och jämlik konkurrensutsättning ger företag och tjänsteleverantörer bättre möjligheter att erbjuda sina produkter och tjänster även till den offentliga sektorn.

Outi:

Årligen används ca 20 miljoner euro på skötsel av sysselsättningen. Av den summan går 10 miljoner till lönesubventioner och 10 miljoner till upphandling av tjänster. Vi upphandlar arbetskraftsutbildning för blivande företagare, olika slags skräddarsydda yrkesutbildningar, REKRY-utbildningar tillsammans med arbetsgivare samt integrationsutbildningar. För dem som funderar på utbildnings- och karriärval ordnas jobbsökar-, karriär- och arbetsträning. Vi köper också sakkunnigbedömningar. Utöver det är vi med och planerar examensinriktade arbetskraftsutbildningar tillsammans med regionens yrkesläroanstalter.

En bra upphandling kräver god planering

Upphandlingarna planeras och genomförs i samarbete med arbets- och näringsbyrån, läroanstalter och privata tjänsteproducenter. Tjänsterna upphandlas med tanke på kunderna, men även samhällets och näringslivets behov måste identifieras och sammanjämkas med kundernas behov. Tjänsterna konkurrensutsätts och vid konkurrensutsättningen följs bl.a. lagen om offentlig upphandling.

- Vi följer hela tiden med vad som händer på arbetsmarknaden och försöker identifiera hurdant kunnande som behövs inom olika branscher”, berättar Ann-Helen.

- Innan vi begär in anbud, fastställer vi kriterier för upphandlingen och anbuden poängsätts enligt dessa kriterier. Förutom priset så har vi också kvalitetskriterier, såsom personalresurser, tjänstens innehåll och leveranssäkerhet. Vid upphandlingen beaktas också områdets tvåspråkighet och den internationella verksamhetsmiljön.

- Vi strävar efter att samhällets medel ska användas på ett effektivt sätt som håller hög nivå. Kvaliteten och effekten följs noga upp med hjälp av kundrespons och arbetsförmedlingsstatistik. Ibland kan det uppstå problem om det är många parter involverade och det sker förändringar i  verksamhetsmiljön. Vi tar oss an problemen genom att förhandla och reklamera och på så vis utvecklar vi också hela tiden tjänsterna. Dessutom finns på vårt område bl.a. branschspecifika styrgrupper inom vilka vi är aktiva”, berättar Outi.

Livslång vägledning ger hållbara lösningar för medborgarnas och arbetslivets behov

I Österbotten finns en sektion för livslång vägledning (LIV). Den koordinerar och utvecklar vägledningstjänsterna och förmedlar aktuell information från sakkunniga på fältet till landskapets utbildningsdelegation.

Vägledningen ger medborgare hjälp med att i olika skeden av sitt liv identifiera sin förmåga, sitt kunnande och sina intressen och göra val som gäller utbildning och karriär.

I detta arbete är ingen dag den andra lik och man får hela tiden lära sig något nytt.

 

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.