11.04.2018
Områdets befolkning får psykosociala tjänster utan att köa

Anställd i det nya landskapet

I den här serien bekantar vi oss med det nya landskapets uppgifter och kommande personal. Helena Lundman-Evars, Mikaela Granfors, Mira Turtonen och Camilla Engman jobbar på den psykosociala enheten vid Kust-Österbottens samkommun. 

 

Psykosociala enheten vid Kust-Österbottens samkommun (Närpes, Kaskö, Kristinestad, Malax och Korsnäs) inledde sin verksamhet 1.1.2012. Utgångspunkten var att främja befolkningens psykiska hälsa och erbjuda förebyggande arbete så att klienterna och deras anhöriga skulle kunna få mentalvårdstjänster i ett så tidigt skede som möjligt. Vårdavdelningstjänster ordnas vid den psykiatriska enheten vid Vasa centralsjukhus. Psykosociala enheten ansvarar för vården av psykisk ohälsa och tillhandahåller medicinsk vård, terapi och rehabilitering för hela områdets befolkning.

Helena och MikaelaLedande psykolog Helena Lundman-Evars och avdelningsskötare Mikaela Granfors. 

 

Psykosociala enhetens tjänster finns dessutom att tillgå inom områdets alla hälsovårdscentraler där det finns psykologer och psykiatriska sjukskötare. Ur klientens synvinkel är vårdstigen planerad så att det ska vara så lätt som möjligt att söka vård - den första kontakten sker vid den egna hälsovårdscentralen där också vårdbehovet bedöms.

- Att arbeta med människor med psykosociala hälsohinder är en utmaning och ett privilegium. Arbetet är omväxlande, intressant, ansvarsfullt, men kan också kännas tungt och belastande. Arbetet sker både individuellt och i teamarbete. Det som bär oss som personal är den goda sammanhållningen och det kollegiala stödet vi får av varandra. Humorn är en viktig del i arbetsgemenskapen och choklad används som första hjälp, säger Mikaela Granfors, som jobbar som avdelningsskötare på den psykosociala enheten.

Huvudorten för den psykosociala enheten är Närpes, dit hänvisas klienterna vid behov för fortsatta undersökningar. Enheten i Närpes ansvarar för ordnandet av längre terapiperioder, utredningar, psykiatriska bedömningar och rehabilitering. Verksamheten vid den psykosociala enheten kompletteras även av ett mobilt team som gör hembesök och ger den psykiska första hjälpen. Befolkningen i de södra kommunerna i Österbotten får olika psykosociala tjänster såsom psykiatrisk öppenvård, talterapi och missbrukarvård på ett centraliserat sätt under ett och samma tak. Då det inte finns något remisstvång finns ingen tröskel för att söka hjälp och den som behöver hjälp kan tala med någon om sina bekymmer utan att bli hänvisad till följande lucka.

Till lagstadgade servicesystem hör också att ordna psykosocialt stöd och tjänster efter traumatiska händelser. Den regionala krisgruppen ansvarar för ordnandet av psykosocialt stöd vid traumatiska händelser i samarbete med medlemskommunerna. Samkommunens psykosociala enhet ansvarar för koordineringen av krisarbetet.

Mira och CamillaPsykolog Mira Turtonen och talterapeut Camilla Engman

 

År 2017 hade den psykosociala enheten ett försök med en s.k. psykiatrisk ansvarsläkarmodell. År 2018 produceras de psykiatriska tjänsterna både som traditionella mottagningstjänster och via distansmottagning. Målet är att trygga befolkningens tillgång till psykosociala tjänster. Behovet av avdelningsvård har klart minskat i takt med att den psykiatriska öppenvården utvecklats, tjänsterna har förts närmare övriga tjänster och tillgången till tjänsterna har förbättrats. Kunder får snabbt tillgång till psykosociala tjänster och återvänder också allt snabbare till arbetsliv, utbildning och hem till sina anhöriga.

- Vi har varit nöjda med denna modell för psykiatrisk öppenvård och vi hoppas på att den finns tillgänglig i hela landskapet Österbotten då landskapen i samband med vårdreformen tar en större roll i produktionen och ordnandet av tjänster, säger Jarkko Pirttiperä, direktör för Kust-Österbottens samkommun.

 

 


Jarkko Pirttiperä
Direktör för Kust-Österbottens samkommun
Helena Lundman-Evars
Ledande psykolog, psykosociala enheten
Mikaela Granfors
Avdelningsskötare psykosociala enheten

Gå till "Personal"
Uppdaterat 17.12.2018, klockan 14.02, Petra Fager.